Шановні студенти! З метою роз’яснення системи оцінювання, яка існує в УДУ ім. Михайла Драгоманова і яка спирається на основи оцінювання контролю знань, прийнятих Болонським процесом, ми публікуємо таблицю балів із роз’ясненнями  щодо відповідності балів та набутих знань, навичок та умінь під час навчального процесу.

Таблиця балів щодо відповідності набутих знань >>

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

(підготовлена на основі "Положення про організацію освітнього процесу у Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова", затвердженого на засіданні Вченої ради УДУ імені М.П.Драгоманова від 31.10.2019)

7.3. Порядок організації підсумкового контролю знань студентів

7.3.2. Підсумковий семестровий контроль – це підсумкове оцінювання навчальних досягнень студента за семестр, що здійснюється у формі заліку або екзамену.

7.3.4. Підсумковий семестровий контроль у формі заліку

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні рівня володіння студентами навчального матеріалу дисципліни за результатами виконання усіх видів навчальних завдань, що виносяться на поточний контроль, тобто – за результатами поточної успішності.

Поточна успішність з дисциплін оцінюється від 0 до 100 балів включно.

Студент одержує залік, якщо за результатами поточного контролю він набрав 60 і більше балів.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він повинен виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати відповідну кількість залікових балів з дисципліни.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав 60 і більше балів, проте хоче поліпшити свій підсумковий результат, він також може виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів підвищити свою підсумкову оцінку з дисципліни.

Якщо студент за результатами підсумкової атестації набрав від 0 до 34 балів, він повинен пройти повторне вивчення навчальної дисципліни відповідно до порядку, визначеного в університеті, і лише після цього перескладати підсумковий контроль на загальних підставах.

Залік оформлюється після останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття у відповідному семестрі відповідно до розкладу залікової сесії.

7.3.5. Підсумковий семестровий контроль у формі екзамену

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю рівня оволодіння студентом програми навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід під час екзаменаційної сесії.

При підсумковому семестровому контролі у формі екзамену підсумкова оцінка за опанування курсу визначається як сума результатів поточного та підсумкового оцінювання (екзамену). Зокрема, за виконання завдань поточного контролю студент може набрати 0-60 балів, за виконання завдань підсумкового контрою (екзамену) – 0-40 балів, так що максимальний загальний бал оцінювання складає 100 балів.

Результати поточної успішності враховуються, якщо студент набрав 35 і більше балів, в іншому разі, він не допускається до складання екзамену і має пройти повторне вивчення курсу.

Якщо дисципліна вивчається протягом 2-х і більше семестрів з підсумковим контролем у формі екзамену, то в підсумковій оцінці враховуються середній бал за результатами поточної успішності в усіх семестрах, в яких вивчалася дисципліна, та результати екзамену.

Якщо студент не з’явився на екзамен або залік, у відомості обліку успішності навпроти його прізвища поряд з результатом поточної успішності в колонці «Оцінка за екзамен» робиться запис — «не з’явився».

Якщо студент не з’явився з поважної причини, він складає підсумковий семестровий контроль викладачу в порядку, визначеному деканатом факультету.

Якщо за результатами підсумкового семестрового контролю студент одержав незадовільну оцінку, у нього виникає академічна заборгованість з даної дисципліни, яку можна ліквідувати повторно склавши семестрову атестацію до початку наступного навчального семестру у визначені деканом факультету терміни. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни.

7.6. Академічна заборгованість

Академічна заборгованість (академзаборгованість) − заборгованість, що виникає у студентів внаслідок незадовільних результатів поточного або підсумкового оцінювання, через низький рівень знань, недбайливе ставлення до навчання, пропуски занять без поважних причин.

Студент, який має більше 2-х академзаборгованостей відраховується з університету.

Студент, який має 1-2 академзаборгованості може ліквідувати їх до початку наступного навчального семестру у визначені деканом факультету терміни.

У разі, якщо студент не з’явився для ліквідації академічної заборгованості у визначені деканом терміни без поважної причини, він відраховується з Університету.

ТАБЛИЦЯ переведення балів за поточні результати роботи студентів зі 100-бальної шкали в 60-бальну

Докладніше >

Положення про організацію освітнього процесу у НПУ імені М.П. Драгоманова (https://prf.udu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-ОРГАНІЗАЦІЮ-ОСВІТНЬОГО-ПРОЦЕСУ.pdf)

7.5. Порядок проведення апеляції результатів семестрового підсумкового контролю


У разі, якщо студент не погоджується з оцінкою, яку отримав під час семестрової підсумкової атестації, він має право в день оголошення результатів підсумкового оцінювання звернутися до деканату факультету з відповідною апеляційною заявою.
Подана апеляція реєструється в Журналі реєстрації апеляцій, що знаходиться в деканаті факультету.
Процедура апеляції проводиться за вмотивованою заявою студента на ім’я декана факультету, який скликає апеляційну комісію.
До складу апеляційної комісії входять: голова − декан факультету, заступник декана, в якому навчається студент, завідувач кафедри, за якою закріплена дисципліна, викладач кафедри, який читає відповідну дисципліну, але не брав участь в проведенні цього семестрового контролю, та представник ради студентського самоврядування факультету. З числа членів апеляційної комісії обирається секретар комісії.
Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання.
Студент, який подав апеляцію, має право бути присутнім при розгляді своєї заяви.
За рішенням комісії на засідання може бути запрошений викладач-екзаменатор та/або студент.
Під час розгляду апеляції секретар апеляційної комісії веде протокол, де записує всі зауваження членів комісії та відповідні висновки.
При письмовому екзамені (заліку) члени апеляційної комісії, керуючись критеріями оцінювання з даної дисципліни, детально вивчають та аналізують письмові матеріали підсумкового контролю. Повторне чи додаткове опитування студента при цьому апеляційною комісією не проводиться.
При усному екзамені (заліку) члени апеляційної комісії аналізують представлені викладачем-екзаменатором записи студента при підготовці відповідей на екзамен (залік).
У разі відсутності таких, студентові надається можливість проявити свої знання відповідаючи на запитання членів апеляційної комісії за тематикою екзаменаційних завдань білета (заліку).
По завершенні розгляду апеляційної справи комісія на закритому засіданні проводить обговорення його результатів та приймає відповідне рішення.
Результатом розгляду апеляції може бути прийняття апеляційною комісією одного з двох рішень:
– «попереднє оцінювання знань студента на екзамені (заліку) відповідає рівню та якості знань студента з даної навчальної дисципліни і не змінюється»;
– «попереднє оцінювання знань студента на екзамені (заліку) не відповідає рівню і якості знань студента з даної навчальної дисципліни і заслуговує іншої оцінки (вказується нова оцінка відповідно до діючої в університеті шкали оцінювання результатів підсумкового контролю)».
Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол із висновками щодо оцінювання екзаменаційних відповідей студента підписується всіма членами апеляційної комісії, які брали участь у засіданні.
Результати апеляції оголошуються студентові відразу після закінчення розгляду його роботи (обговорення відповідей). Про ознайомлення з результатами апеляції студент особисто робить відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.
У разі відсутності студента на засіданні апеляційної комісії, секретар комісії здійснює відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії і доводить результати розгляду апеляції до відома студента.
Якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає рішення про зміну попередніх результатів підсумкового контролю, нова оцінка знань студента виставляється цифрою та прописом спочатку в протоколі апеляційної комісії, а потім із записом «Апеляція» проставляється в екзаменаційній роботі, у відомості обліку успішності, заліковій книжці (індивідуальному навчальному плані) студента і вноситься до Журналу реєстрації апеляцій.
Нова оцінка у відомості обліку успішності, екзаменаційній роботі та заліковій книжці студента підписується головою апеляційної комісії.
Документами про діяльність апеляційної комісії, що зберігаються в деканаті факультету, є:
• Журнал реєстрації апеляцій, що є документом суворої звітності;
• апеляційні заяви щодо результатів підсумкового оцінювання (час зберігання – протягом терміну підготовки студента);
• протоколи засідань апеляційної комісії (час зберігання – протягом терміну підготовки студента). 

Суперечливі питання щодо оцінок, які одержані під час підсумкової (кваліфікаційної) атестації випускників, розглядаються Екзаменаційною комісією.