Інформація про наслідки списування для здобувачів освіти нашого університету

Відповідно до п.2.4 "Положення про академічну доброчесність у Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова" (далі - Положення), затвердженого на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова від 31 серпня 2020 року (протокол №1), списування є одним із різновидів порушень академічної доброчесності, під час якого виконання письмових робіт здійснюється із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання.

Відповідно до п.3.2 Положення за порушення академічної доброчесності здобувачі можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування з Університету; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.