ФОТО

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра екології створена у 2001 році.

Колектив науково-педагогічних працівників кафедри екології забезпечує надання високоякісних освітніх послуг за спеціальністю  101 Екологія та веде підготовку освітніх рівнів:
бакалавр за освітньо-професійною програмою «Екологія»;
магістр за освітньо-професійною програмою «Управління екологічними ризиками та біозахист»;
доктор філософії за освітньо-науковою програмою «Екологія».

Посади, що займають випускники після завершення навчання:

   • еколог,
   • експерт з екології, лаборант в галузі біологічних досліджень,
   • технік-еколог,
   • організатор природокористування,
   • фахівець з водопостачання, каналізації, поводження з відходами,
   • фахівець у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування,
   • керівник державного органу управління у галузі збирання, оброблення і видалення відходів,
   • фахівець з надання ландшафтних послуг,
   • керівник програм щодо захисту навколишнього середовища та екологічних громадських організацій,
   • фахівець в наданні послуг у лісовому господарстві, 
   • викладач вищого навчального закладу, асистент,
   • науковий працівник, тощо.

Протягом навчання студенти займаються науковими дослідженнями,  виконують курсові, бакалаврські та магістерські кваліфікаційні роботи з урахуванням тематик індивідуальної траєкторії навчання. Беруть активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських, Внутрішньо університетських онлайн-вебінарах та конференціях -  «Актуальні питання захисту довкілля», «Освіта та наука у вимірах XXI ст» і т.д, а також в міжнародних кейс-чемпіонатах Unilever Future Leaders League. Щорічно студенти та аспіранти стають учасниками неформальних освітніх онлайн –курсів за міжнародними програмами Prometheus, під егідою American councils for international education and AcademlQ за підтримки Української Американської Ради з міжнародної освіти ACTR/ACCELS.

Практична підготовка фахівців-екологів передбачає навчальні, технологічні, виробничі,  науково-дослідницькі, та переддипломні практики які здійснюються з використанням матеріально-технічної бази УДУ імені Михайла Драгоманова на провідних підприємствах промислово-виробничої сфери: АТ «Фармак», ТОВ «Київгума», ПАТ «Оболонь» та ін, об’єктах комунальної сфери КП «Київський міський  Будинок Природи», КП  «Київкомунсервіс» іт.д, об’єктах природно-заповідного фонду - НБС Імені М.М.Гришка, БС імені академіка Олександра Фоміна, «Київського зоологічного парку» і.т.д, наукових підприємствах «Експертний центр», громадських організаціях «Екодія», тощо.

Паралельно з навчальним процесом для студентів-екологів організовуються пізнавальні екскурсії на об’єкти виробничої, підприємницької, комунальної та природоохоронної діяльності, здійснюється відвідування спеціалізованих виставок: Екологія підприємства; Міжнародні форуми "AQUA UKRAINE"; Міжнародні спеціалізовані виставки "Енергоефективність. Відновлювана енергетика"; Національні форуми «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», залучення до еко-акцій - «Збережемо первоцвіти», «Чисте подвір’я», «День охорони довкілля», «Година Землі», тощо.

Значна увага на кафедрі екології  приділяється міжнародній кредитній мобільності (реалізуються спільні проекти і програми з навчальними закладами Польщі: Педагогічним університетом ім.Комісії народної освіти в м. Кракові (Польща), Університетом Кардинала Стефана Вишинського в Варшаві (Польща)) та національній мобільності ( підписано договори та угоди про співробітництво з ТОВ НП «Експертний центр», НБС імені М.М.Гришка, НПП «Синевир», Інститутом Гідробіології НАН України, Ботанічним садом імені академіка Олександра Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститутом агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Державна екологічна інспекція і.т.д..

Протягом останніх років викладачами кафедри опублікована низка навчально-методичної літератури: «Екологічна епідеміологія та епізоотологія: навчальний посібник»,  « Методичні рекомендації до проведення навчальної практики «Загально-екологічна», «Навчально-методичні рекомендації до проведення навчальної практики з охорони навколишнього природного середовища для студентів напряму підготовки 101 “Екологія”, «Методичні рекомендації з підготовки і захисту курсових робіт зі спеціальності 101 Екологія», тощо та низка наукових статей, в тому числі у закордонних виданнях Scopus, Web  of Science.

В умовах сьогодення пріоритетними завданнями кафедри є:

   • системний, компетентнісний, студентоцентрований підхід до підготовки майбутнього педагога через екологізацію дисциплін;
   • фахова підготовка екологів за освітньо-професійними програмами, орієнтованими на запити ринку праці;
   • створення безперервного освітнього процесу за спеціальністю 101 Екологія: першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти;
   • виховна робота спрямована на розвиток у студентів професійно орієнтованих цінностей за допомогою засобів позанавчальних форм, а саме участі студентів в спортивно-оздоровчій, культурологічній, просвітницькій діяльності;
   • системна робота над покращенням якісних показників професорсько-викладацького складу.
   • професійна підготовка та навчання спрямовано на реалізацію принципів та досягнення Цілей сталого розвитку.

СКЛАД КАФЕДРИ

Волошина Наталія Олексіївна

E-mail: VoloshynaNatali@gmail.com

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор біологічних наук, професор

Обов’язки:

завідувач кафедри екології

Детальніше >


Компанець Едуард Вікторович

E-mail: zavdannya@ukr.net

Кафедра екології. Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат сільськогосподарських  наук, доцент

Обов’язки:

- керівництво студентським науковим гуртком кафедри екології,

- модератор сайту природничого факультету,

- модератор системи управління електронним ресурсом Moodle природничого факультету,

- відповідальний виконавець міжнародної програми TestDaf, Onset (Німеччина).

Детальніше >


Лавріненко Вікторія Михайлівна

VIiktlav@ukr.net

Кафедра екології. Старший викладач.

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат біологічних наук, старший викладач

Обов’язки:

Матеріально-відповідальна особа

Заступник голови ППО факультету

- куратор групи першого курсу 13еко (2023 року вступу)

Детальніше >


Шевченко Валентина Григорівна

 shevchenko-valentina@bigmir.net

Кафедра екології. Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат біологічних наук, доцент

Обов’язки:

Профорг кафедри

Детальніше >


МИ У СОЦМЕРЕЖАХ

Офіційна сторінка кафедрі екології в Фейсбуці 

https://www.facebook.com/NPUecology

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD)

Нормативно-правова база

підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії в НПУ імені М.П. Драгоманова

📚 Починаючи з 1.09.2016 року  НПУ імені М.П. Драгоманова здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

📚 НПУ імені М.П. Драгоманова продовжує здійснювати підготовку аспірантів (які вступили у 2015 ̶ 2016 навчальному році та раніше) за науковими спеціальностями переліку 2011 року відповідно до Постанови КМУ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів від 1 березня 1999 р. N 309.

📚 Відповідність наукових спеціальностей переліку 2011 року новим науковим спеціальностям переліку 2015 року визначається Наказом Міністерства освіти і науки України № 1151 від 06.11.2015 р. «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2015 р. № 266» з доповненнями та уточненнями (Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266» від 1 лютого 2017 р. № 53).

📚 Науковими керівниками здобувачів ступеня доктора філософії  можуть бути професіонали (співробітники) НПУ імені М.П. Драгоманова, які відповідають таким Вимогам. Вимоги до керівників здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук НПУ імені М.П. Драгоманова відповідають кадровим вимогам, зазначеним у Додатку 12 до Ліцензованих умов впровадження освітньої діяльності, затверджених Постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 та у Постанові КМУ № 347 від 10 травня 2018 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187».

📚 Розмір стипендії аспірантів і докторантів визначається Постановою КМУ № 882 від 12.07.2004 р. «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами),

📚 Порядок захисту дисертацій та присудження наукових ступенів кандидата наук та доктора наук визначається Постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» зі змінами.

Бюлетень ВАК України №5 –  2009 року

📚 Вимоги  до  оформлення  дисертацій затверждено наказом Міністерства освіти  і науки України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

📚 Можливість академічної мобільності аспірантів регламентується Постановою Кабінету міністрів України № 579 від 12.08.2015 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»

📚 Порядок присвоєння вчених звань визначається Постановою КМУ № 308 від 25 квітня 2018 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656»

📚 Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

📚 «Порядок захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (для аспірантів вступу 2016 року та пізніше) визначений Постановою КМУ №167 від 06.03.2019 р. «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».

ок

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD) + ПРОЄКТ ОНП "ЕКОЛОГІЯ"

📚  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА PhD 2024 >>

📚  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА PhD 2023 >>

📚  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА PhD 2022 >>

📚  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА PhD 2019 >>

Пропозиції і зауваження:

           - пропозиції

           - витяг

 

📚Шановні колеги! Пропонуємо для обговорення Проєкт Освітньо- наукової програми "Екологія" третього вищого рівня освіти PhD. Будемо вдячні за ваші зауваження та побажання, які можна надіслати на електронну пошту кафедри екології: ekologi203@bigmir.net.

1. Проєкт ОНП Д.Ф.

2. Оновлений навчальний план ОНП

3. Проєктна група ОНП Д.Ф.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ + СИЛАБУСИ (PhD)

2019

Робоча програма Асистентська практика PhD 2019

Робоча програма Відновлення трансформованих екосистем PhD 2019

Робоча програма Еволюція екосистем PhD 2019

Робоча програма Екологічні студії PhD 2019

Робоча програма Екологічна токсикологія PhD 2019

Робоча програма Екологія біологічних систем PhD 2019

Робоча програма Інноваційні підходи в біоіндикації та екомоніторингу PhD 2019

Робоча програма Оптимізація стану екосистем PhD 2019

2022

Робоча програма Асистентська практика PhD 2021

Робоча програма Відновлення трансформованих екосистем PhD 2022

Робоча програма Еволюція екосистем PhD 2022

Робоча програма Екологічна токсикологія PhD 2022

Робоча програма Екологічні студії PhD 2022

Робоча програма Екологія біологічних систем PhD 2022

Робоча програма Інноваційні підходи в біоіндикації та екомоніторингу PhD 2022

Робоча програма Оптимізація стану екосистем PhD 2022

Силабуси

Силабус Асистентська практика

Силабус Екологія біологічних систем

Силабус Екологічні студії

СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ (PhD)

 

Угоди, Договори та Меморандуми про співпрацю:

✔️ СПІВПРАЦЯ З ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Волинський національний університет імені Лесі Українки

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

ДНУ Інститут модернизації змісту освіти

Донецький національний університет ім. Василя Стуса

Інститут економіки, екології і права

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України

Ісламський університет

Національний університет харчових технологій

НТУ України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

Приватний вищий навчальний заклад "Університет сучасних знань"

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Сумський державний університет

ТОВ Чорнобильський університет

Хмельницький національний університет

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

✔️ МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Державний університет ім. Акакія Церетелі

Державний університет штату Нью Йорк в Онеонті, США

Талліннський університет, Естонія

Університет Севільї, Іспанія

Стейкхолдер: кто это и как им управлять

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ І АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

stypt

📚 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу

📚 ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність учасників освітнього процесу в НПУ імені М. П. Драгоманова (2020)

🔎 Інструкція щодо участі в академічній мобільності

 📝 ПОЛОЖЕННЯ Про академічну доброчесність у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова

 

Академічна Доброчесність кпмпн

Академічна доброчесність

І. Документи Агентства (НАЗЯВО)

ПРОЄКТНА ГРУПА (обговорення Проєкту Освітньо-наукової програми "Екологія" рівня освіти PhD)

Шановні колеги! Пропонуємо для обговорення Проєкт Освітньо- наукової програми "Екологія" третього вищого рівня освіти PhD. Будемо вдячні за ваші зауваження та побажання, які можна надіслати на електронну пошту кафедри екології: ekologi203@bigmir.net.

1. Проєкт ОНП Д.Ф.

2. Оновлений навчальний план ОНП

3. Проєктна група ОНП Д.Ф.

4. Пропозиції і зауваження:

   

 

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН

Анотації бакалавр Екологічна безпека низьковуглецеві технології

Анотації бакалавр Екологія антропогенно змінених територій

Анотації магістр Управління екоризиками та біозахист

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Шановні стейкхолдери, роботодавці та здобувачі вищої освіти просимо надсилати свої рекомендації та побажання щодо удосконалення освітніх програм на е-мейл кафедри: ekologi203@bigmir.net

 

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Інформація про дисципліни вільного вибору >>

Переглянути Вибiркові Бакалавр екологія 2017 >>

Анотація Агроекологія

Анотація Альтернативна енергетика Б

Анотація Відтворення водних біоресурсів

Анотація Гідроекологія

Анотація Гідрологія

Анотація Екоінспектування

Анотація Екологічна освіта і наука

Анотація Екологічне виробництво

Анотація Екологічне підприємництво

Анотація Екологія рослин і тварин

Анотація Заповідна справа Б

Анотація Збереження біорізноманіття та біоіндикація Б

Анотація Кадастр обєктів природно-заповідного фонду

Анотація Моніторинг поверхневих вод

Анотація Охорона і раціональне використання водних ресурсів

Анотація Очистка стічних вод

Анотація Поводження з відходами

Анотація Природоохоронний нагляд

Анотація Реабілітація забруднених територій

Анотація Розробка екопрограм

Анотація Технології очистки стічних вод

Анотація Технології рециклінгу відходів

Анотація Генетичний моніторинг

Анотація Еволюційна екологія

Анотація Екомаркетинг та органічне виробництво

Анотація Збалансоване природокористування

Анотація Кадастр природних ресурсів

Анотація Ксеноекологія

Анотація Популяційна екологія

Анотація Соціальна екологія

Опис навч дисц Полігони твердих відходів

Опис навч дисц Технології проектування

 

Переглянути Вибiркові Магістр екологія >>

Анотація Белігеративні трансформації ландшафтів

Анотація Геоаномальні зони та біота

Анотація Екологічне інспектування

Анотація Екологічний менеджмент і аудит

Анотація Експериментальна екологія

Анотація Міжнародна екологічна діяльність

Анотація Проблеми екологічного підприємництва

Анотація Управління водними ресурсами

Анотація Управління лісовими ресурсами

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

Тиждень студентської науки. Щорічна звітно-наукова конференція студентів та аспірантів «Освіта і наука - 2023». Пленарне засідання 4 квітня 2023 >>

Тиждень студентської науки. Щорічна звітно-наукова конференція студентів та аспірантів «Освіта і наука - 2023». Секційне засідання «Екологія» 6 квітня 2023 >>

Програма конференції студентів та аспірантів 2023-04-06 >>

Призначення академічної стипендії Президента України Бондаренко Лідії (2020-04-29)

I місце у конкурсі-фестивалі «Екологічна мода», що відбувся на базі Державного університету «Житомирська політехніка» (2019)

Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК розширює співпрацю із закладами вищої освіти м. Києва_2019-10-08

Вітаємо студента ІІІ курсу спеціальності «Екологія» Личмана Володимира, який посів 5 місце серед учасників всіх університетів України у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з загальної екології_2019-04-17

Вітаємо студентку 2 курсу 23-ЕКО Задорожну Дар’ю з перемогою у конкурсі проектів «Elephant Fund» фонду підтримки науки в Україні!

Детальніше >

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ, ЕКСКУРСІЇ

План конференцій 2024 Екологія >>

Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні
проблеми захисту довкілля- 2024» 11 квітня 2024 р.  Докладніше>>

Вебінар Сталий розвиток як нагальна вимога сьогодення 2024  Докладніше>>

16 листопада 2023 року відбулась зустріч-розмова на тему: «Біотичні чинники і людина. Захворювання на гострий вірусний гепатит А: причини та профілактика»  Докладніше>>

Студентська наукова конференція «Природоохоронні аспекти діяльності під час військового стану» 27 жовтня 2023 року  Докладніше >>

Екскурсія на Станцію моніторингу якості атмосферного повітря 2023-09-13     Докладніше >>

Інформація щодо проведення конференцій, круглих столів та вебінарів кафедрою екології на 2021-2022 н.р      Докладніше>>

Розпорядження Про формування плану проведення конференцій 2023-10     Докладніше>>

27 квітня студенти спеціальності 101 Екологія разом з доцентом кафедри екології Шевченко В.Г. побували на АТ «Фармак»      Докладніше>

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми захисту довкілля -2022» 28 жовтня 2022 р.     Докладніше>>

Вебінар «Еколого-економічні та соціальні наслідки воєнних дій» (31.03.2022)     Докладніше>>

Конкурс від компанії Unilever 2021 (жовтень-грудень 2021)      Докладніше>>

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми захисту довкілля
2021р.» (26 жовтеня 2021)  Докладніше >>    Матеріали конференції >>

Вебінар "Еколого-натуралістична діяльність: здобутки та перспективи" (07.12.2021)     Докладніше>>

КОНКУРС ECO-FRIENDLY СТАРТАП-ПРОЕКТІВ. Кафедра екології презентувала еко-продукт "Мобільний додаток "Збереження біорізноманіття у твоїх руках»" (вересень 2021)     Докладніше>>

Екскурсія в Національному ботанічному саду імені М.М.Гришка НАН України 6.10.2021     Докладніше>>

V Всеукраїнська науково-практична конференція: "Енергоефективність: наука, технології, застосування»(25.11.2020)  м. Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова, Інженерно-педагогічний факультет і кафедра екології      Докладніше >

Науково-практична конференція «Особливості навчальної практики студентів-екологів в умовах дистанційної освіти» (27 червня 2020)  м. Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова, кафедра екології       Докладніше >

Науково-практична студентська інтернет-конференція «Актуальні питання захисту довкілля» (22 квітня 2020)  м. Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова, кафедра екології    Докладніше >

IV Всеукраїнська науково-практична конференція: "Енергоефективність: наука, технології, застосування» (20 листопада 2019)  м. Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова, Інженерно-педагогічний факультет і кафедра екології      Докладніше >

Науково-практична конференція "Інновації у сфері поводження з відходами: досвід та практика" (2019-04-16)  м. Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова, кафедра екології       Докладніше >

IІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: "Енергоефективність: наука, технології, застосування" (2018-11-28)  м. Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова, Інженерно-педагогічний факультет і кафедра екології       Докладніше >

Науково-практична конференція «Екологічні наслідки військової діяльності»(2018_04-17-18)  м. Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова, кафедра екології         Докладніше >

Семінар «Сучасні екологічні виклики: глобалізація, межі росту, «холодні» та «гарячі» конфлікти» (кафедра екології) (21.02.2018)  м. Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова, кафедра екології    Докладніше >

РОБОТА ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Відповідальна за контакти зі стейкхолдерами Волошина Наталія Олексіївна, д. біол. н., проф.

Стейкхолдери:

- Комунальний заклад «Київський міський будинок природи»

- Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору

- Товариство з обмеженою відповідальністю Наукове підприємство «ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР» 

- Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

- Київський обласний комунальний позашкільний  навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді»

Детальніше >

Студенти до робочої групи по оновленню освітніх програм:
Бакалаврат: Задорожна Дар‘я Олександрівна 43 Еко
Магістратура: Шевченко Олександр Сергійович 1 МЕКо
 
Випускники, які працюють за фахом:
Яцканич Іван Іванович та
Шепель Катерина Олександрівна.   ТОВ НП «Експертний центр»
 

Детальніше Робота зi стейкхолдерами >>

Програма опитування стейкхолдерів на 2022 рік

Стейкхолдери пропозиції бакалаври Екологія

Стейкхолдери пропозиції Магістри Екологія

ПЛАТФОРМА ВЗАЄМОДІЇ «ЕКОПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО (2021-11-24) >>

ПРОТОКОЛИ зустрічі викладачів кафедри екології НПУ імені М.П. Драгоманова зі стейкхолдерами

Витяг з протоколу ОПП - 2019 стейкхолдери >

Витяг з протоколу ОПП - 2020 стейкхолдери >

Зустріч зі стейкхолдерами 2023-04-25 Онлайн-семінар Співпраця кафедри екології і стейкхолдерів >>      відео зустрічи>>

Кафедра екології функціонує з 2001 року. Першим завідувачем кафедри був к.біол. н., доцент Скиба Ю.А. (2001-2011 рр.). З 2011 р. кафедру очолює д. біол. н., професор Волошина Н.О.

У складі кафедри працює 5 осіб за основним місцем роботи, з них 1 доктор наук, 4 кандидати наук. Вчене звання професора має 1 та доцента – 2 співробітника.   

Кафедра екології веде підготовку зі спеціальності 101 Екологія освітніх рівнів:
• бакалавр за освітньо-професійною програмою «Екологія антропогенно змінених територій»;
• магістр за освітньо-професійною програмою «Екологічні ризики та біозахист»;
• доктор філософії за освітньо-науковою програмою «Екологія».

Пріоритетними завданнями кафедри є:

 • системний, компетентнісний, студентоцентрований підхід до підготовки майбутнього педагога через екологізацію дисциплін;
 • фахова підготовка екологів за освітньо-професійними програмами, орієнтованими на запити ринку праці;
 • створення безперервного освітнього процесу за спеціальністю 101 Екологія: першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти;
 • виховна робота спрямована на розвиток у студентів професійно орієнтованих цінностей за допомогою засобів позанавчальних форм, а саме участі студентів в спортивно-оздоровчій, культурологічній, просвітницькій діяльності;
 • системна робота над покращенням якісних показників професорсько-викладацького складу.
 • професійна підготовка та навчання спрямовано на реалізацію принципів та досягнення Цілей сталого розвитку.

Викладачі кафедри забезпечують викладання фахових дисциплін за освітньо-професійними програмами денної та заочної формами навчання першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія, а також третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Також, науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання нормативної дисципліни «Екологія» для усіх педагогічних та непедагогічних специальностей, за якими ведеться підготовка у НПУ імені М.П. Драгоманова для формування екологічної складової компетентності фахівців будь-якої галузі та як необхідний елемент стандарту підготовки педагога.

Детальніше >

Програма навчальної практики Загально-екологічна практика – 1 курс бакалавр 

Навчальна програма практики з Охорони НПС

Програма навчальної практики Моніторинг довкілля Бакалавр 3к екол

Навчальна програма Виробничої практики – 4 курс бакалавр 

Навчальна програма Виробничої практики – 1 курс магістр

Навчальна програма Виробничої практики переддипломна- 2 курс магістр

Тематика квалiфiкацiйних робiт >>

Програма вступного фахового випробування з екології при вступі на навчання для здобуття освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 101 Екологія 

Переглянути >

Освітньо-професійна програма УПРАВЛІННЯ ЕКОРИЗИКАМИ ТА БІОЗАХИСТ 2017 >>

Освітньо-професійна програма З ЕКОЛОГІЇ АНТРОПОГЕННО ЗМІНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ 2017 >>

Освітньо-професійна програма З ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ 2017 >>

Освітньо-професійна програма З   БІОЗАХИСТУ  ТА  УПРАВЛІННЯ   БІОРИЗИКАМИ 2017 >>

Освітньо-професійна програма З УПРАВЛІННЯ В ПРИРОДООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 2017 >>

 Лазебна Ольга Миколаївна

olga.lazebna@gmail.com

Кафедра екології. Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов’язки:

Секретар кафедри

Детальніше >